Menu
Home Page

Year One

Miss Thair 

Oak Class Teacher

 

Mrs Chapman

Cherry Class Teacher 

 

Mrs Andrews

Willow Class Teacher (3 days)

 

Mrs Jones

Willow Class Teacher (2 days)

 

 

Mrs LeMarquand

Oak Class Teaching Assistant

 

 

 

Miss Harrison

Cherry Class Teaching Assistant

 

 

Mrs Wiffen

Willow Class Teaching Assistant

 

 

Mrs Cole

SEN Teaching Assistant

Top