Menu
Home Page

Year Four

 

Miss Ireland

Fox Class Teacher 

 

Mr Jarvis

Otter Class Teacher

 

Miss Brownlee

Badger Class Teacher

 

Mrs Sinclair

Fox Class Teaching Assistant

 

 

Mrs Burt

Badger Class Teaching Assistant

 

Mrs Crow

Otter Class Teaching Assistant

 

Mrs Bray

SEN Teaching Assistant

 

 

 

 

Top